تحصیلات:


• فوق لیسانس جامعه شناسی اقتصادی – آمریكا
• تخصص جامعه شناسی اقتصادی (معادل دکتری ) – آلمان
• دكترای اقتصاد گرایش برنامه ریزی و توسعه – ایران
• گذراندن دوره راهبری با رهیافت پدیدارشناسی و هستی شناسی در سنگاپور
• گذراندن دوره راهبری با رهیافت هستی شناسی و پدیدارشناسی به عنوان observer
• گذراندن دوره مربی‌گری دوره راهبری (CCL1) در تورنتو در سال ۲۰۱۴
• گذراندن دوره مربی‌گری دوره راهبری (CCL2) در تورنتو در سال ۲۰۱۵
• گذراندن دوره مربی‌گری دوره راهبری CCL1-CCL2 در نیویورک در سال ۲۰۱۶

سوابق کاری:

• مدیر گروه اقتصاد – دانشگاه آزاد اسلامی اراك، ۷۲-۱۳۷۰
• مشاور اقتصادی وزارت صنایع، ۷۶-۱۳۷۴
• مدیر دفتر تحقیقات اقتصادی، ۷۶-۱۳۶۲
• عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۴ تا كنون
• مدیر دفتر مشاوره و تحقیقات اقتصادی، ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴
• رئیس هیات مدیره موسسه مطالعات اقتصادی بامداد از ۱۳۹۳ تا کنون
• مدرس دروس برنامه ریزی اقتصادی, اقتصاد ایران و اقتصاد توسعه
• مدرس دوره های كارشناسی ارشد دانشگاههای كشور، ۱۳۶۴ تا كنون
• مشاور اقتصادی شركتهای دولتی و خصوصی، ۱۳۷۴ تا كنون
۱. توسعه و برنامه در جهان سوم – با نگاهی به تجارب توسعه در ایران”- كتاب منتشر شده در سال ۱۳۶۷ – نشر پیشبرد
۲. “اقتصاد كلان برای كشورهای در حال توسعه”- كتاب ترجمه شده به فارسی اثر پل كروك و كالین كرك پاتریك در سال ۱۳۷۱ – انتشارات كالج
۳. “برنامه ریزی اقتصادی با استفاده از نرم افزار كواترو پرو”- كتاب منتشر شده در سال ۱۳۷۵ – انتشارات بهمن
۴. “رشد و توسعه اقتصادی” – کتاب درسی تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
۵. “درسنامه رشد و توسعه اقتصادی” – تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
۱. چشم انداز صادرات غیر نفتی كشور تا سال ۱۴۰۰″ – تحقیقات انجام شده برای وزارت صنایع – سال ۱۳۷۴
۲. “تورم ركودی، علل و آثار آن” – بررسی تحلیلی ساختار اقتصادی ایران – تحقیق انجام شده برای مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی – سال ۱۳۷۵
۳. “سیاستهای توسعه صادرات و اثرات آن بر متغیرهای اساسی اقتصاد كلان – با استفاده از تكنیك داده، ستانده” – تحقیق انجام شده برای سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع و قیمت كالاها – سال ۱۳۷۶
۴. “۱۰۰ شركت برتر ایران” – تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۶ تا كنون (سالانه) جهت رتبه بندی شركتهای بزرگ ایران
۵. “عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت سیمان” – تحقیق انجام شده برای انجمن كارفرمایان صنعت سیمان– سال ۱۳۷۷
۶. “شناسایی عوامل موثر بر فعالیت بخش خصوصی در صنعت و پیشنهاد سیاستگذاری برای ارتقاء این فعالیتها” – تحقیق انجام شده برای وزارت صنایع – سال ۱۳۷۸
۷. “عوامل موثر بر ارتقاء سطح رقابت پذیری در صنعت خودرو”- تحقیق انجام شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران– سال ۱۳۷۹
۸. “جایگاه بخش خصوصی در صنعت و نحوه ارتقاء بخش خصوصی – بررسی تجارب كشورهای منتخب” – تحقیق انجام شده برای وزارت صنایع – سال ۱۳۸۰
۹. “رقابت پذیری ملی – نظریات و محاسبات رقابت پذیری ملی ایران و ۵۳ كشور جهان” ۲ جلد – تحقیق انجام شده برای وزارت صنایع – سال ۱۳۸۰
۱۰. “بررسی و سنجش رقابت پذیری در سطح صنعت – نظریه ها, مدلها و محاسبات فضای صنعتی كشور” – تحقیق انجام شده برای وزارت صنایع – سال ۱۳۸۱
۱۱. “طرح مطالعاتی نقش صنایع كوچك و متوسط در توسعه صادرات كشور– پیشنهاد روش و سیاستگزاری جهت توسعه صادرات” – تحقیق انجام شده برای مدیریت صنایع كوچك وزارت صنایع – سال ۱۳۷۴
۱۲. “ارزیابی و سنجش فضای كسب و كار ملی ایران – برآورد ضرایب هزینه های محیطی برای شركتهای تولیدی” – تحقیق انجام شده برای شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – سال ۱۳۸۰
۱۳. “پیش بینی مصرف سیمان كشور از سال ۱۳۷۸ الی ۱۴۰۲ به روش پیش بینی متمركز” – تحقیق انجام شده برای انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان – سال ۱۳۷۸
۱۴. “پایگاه اطلاعاتی كشورها (پاك) – اطلاعات تلفیقی ۲۰۰ متغیر و شاخص اقتصادی, اجتماعی و سیاسی برای صادر كنندگان” – تحقیق انجام شده برای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۸۱ – تحقیق بصورت CDانتشار یافته است.
۱۵. “برآورد هزینه های محیطی شرکت های خودرو ساز ایرانی و مقایسه آن با ۳۰ کشور خودرو ساز جهان ” تحقیق انجام شده در شرکت ایران خودرو – بهار سال ۱۳۸۲
۱۶. “سنجش و ارزیابی فضای كسب و كار كشور در سال ۱۳۸۱” – تحقیق انجام شده برای بررسی تغییرات عوامل تشكیل دهنده فضای كسب و كار كشور در سال ۱۳۸۱ برای شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.
۱۷. “ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود فضای كسب و كار كشور در دو حوزه: ۱- باز بودن اقتصادی ۲- كارآیی بازارهای مالی” – تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی و برای شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی.
۱۸. “بروزرسانی پایگاه اطلاعاتی كشورها برای صادر كنندگان”- تهیه مجموعه اطلاعاتی پاك برای صادركنندگان برای سال ۲۰۰۴– این مجموعه در پایان سال ۱۳۸۳ در اختیار محققین و صادر کنندگان قرار داده شده است . این پروژه به سفارش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است.
۱۹. “تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و به كارگیری روش Benchmarkingبه منظور شناسایی راهكارهای جهانی بهبود در راستای ایجاد توان رقابتی در بازارهای جهانی برای شركت باطری سازی نیرو” – راهنمایی تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی – سال ۳-۱۳۸۲
۲۰. “بررسی و تحلیل صنعت کاشی و سرامیک در ایران”- تحقیق انجام شده در هشت جلد برای انجمن تولید کنندگان سرامیک ایران – تیرماه ۱۳۸۲ – این تحقیق در سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است. هشت جلد این پروژه به شرح زیر است:
• جلد اول – پیش بینی مصرف كاشی و سرامیك كشور از سال ۱۳۸۱الی۱۴۰۰ به روش پیش بینی متمركز
• جلد دوم – صنعت كاشی و سرامیك و متغیرهای اقتصادی
• جلد سوم – بررسی ساختار بازار كاشی و سرامیك
• جلد چهارم – تحلیل اقتصادی صنعت كاشی و سرامیك
• جلد پنجم – گزارش تحلیل مالی صنعت كاشی و سرامیك و مقایسه آن با صنایع منتخب
• جلد ششم – تحلیل روندهای حركت صنعت كاشی و سرامیك
• جلد هفتم – بازار جهانی، سازمان جهانی تجارت و صنعت كاشی و سرامیك ایران
• جلد هشتم – خلاصه یافته ها و پیشنهادات
۲۱. “محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کار کشور در مقایسه با ۷۰ کشور جهان”- تحقیق انجام شده در شرکت نوسازی صنایع ایران- سال .۱۳۸۲این تحقیق در هشت جلد به شرح زیر در پایان سال ۱۳۸۲ خاتمه یافته است:
• مبانی نظری فضای كسب وكار
• بررسی مدل های موجود و طراحی مدل مناسب
• روش شناسی و خلاصه یافته ها
• متغیرهای محاسبه شده و رتبه ایران
• متغیرهای خام و جایگاه ایران
• گزارش کشورها
• گزارش وزارتخانه ها و نهادها
• ارزیابی فضای كسب وكار صنعتی كشور – تحلیل فاصله ایران با گروه كشورهای منتخب
۲۲. “محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کار کشور در مقایسه با ۷۰ کشور جهان – سال ۱۳۸۴ ” تحقیق انجام شده در شرکت نوسازی صنایع ایران . این تحقیق نیز همانند تحقیق سال ۱۳۸۲ در ۴ جلد تهیه و در اختیار شرکت نوسازی ایران قرار گرفته است.
۲۳. “پیش بینی نرخ برابری ارزهای عمده بین المللی برای شرکت ایران خودرو با تاکید خاص بر نرخ برابری یورو و دلار برای سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴″. این پروژه با استفاده از سه حوزه مطالعاتی انجام شده است. در یک حوزه با استفاده از ۹ مدل پیش بینی نرخ برابری ارزها پیش بینی شده است و در حوزه دوم پیش بینی های موسسات مالی بین المللی استخراج شده است و پس از جمع بندی با نتایج حوزه اول تلفیق شده است و در حوزه سوم ۱۲ متغیر اقتصاد امریکا ، اروپا و آسیا مورد توجه قرار گرفته است . با کمک این متغیرها نتایج کمی دو حوزه اول تعدیل شده است.
۲۴. در سال ۱۳۸۵ بولتن اقتصادی برای شرکت های متعدد تهیه گردید. این بولتن ها اساسا” برای آگاهی مدیران شرکتها تهیه شده است . در بعضی از این بولتن ها به شرایط خاص آن شرکت پرداخته شده است و در بعضی دیگر شرایط عمومی اقتصاد ایران و محیط سیاسی و اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
۲۵. بررسی مسایل استراتژیک شرکت هایی که در بازار جهانی کار میکنند و مسایل آنها اساسا” جهانی است . این پروژه با همکاری دو شرکت انجام گردید و نتایج آن برای شرکتها جهت استفاده ارسال گردیده است.
۲۶. بررسی مقایسه ای فضای کسب و کار خودرو سازان جهان با ایران – شرکت ایران خودرو – سال ۱۳۸۴ – در این تحقیق با استفاده از ۵۰ متغیر فضای کسب و کار خودروسازان جهان( ۲۵ کشور) مورد محاسبه قرار گرفته است و جایگاه ایران در این میان به دست آمده است.
۲۷. محاسبه تعرفه خودرو در ایران با استفاده از روش تطبیقی – شرکت ایران خودرو – سال ۱۳۸۴ – در این تحقیق با استفاده از تجربیات ۲۵ کشور تولید کننده خودرو در جهان سطح تعرفه خودرو برای ۵ سال آینده ایران پیشنهاد شده است.
۲۸. STRATEGYDOCUMENT TO ENHANCE THE CONTRIBUTION OF AN EFFICIENT AND COMPETITIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE SECTOR TO INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Copyright © ۲۰۰۳ by: The United Nations Industrial Development Organization, Vienna
این تحقیق در یونیدو و با کار مشترک اساتید ایرانی و خارجی انجام پذیرفته است . و در سال ۱۳۸۲ توسط محققین در وزارت صنایع – سازمان صنایع کوچک ارایه گردید.
۲۹. تهیه مدل تلفیقی برنامه ریزی مالی و برنامه ریزی تولید برای شركت های تولیدی در ایران – ۱۳۸۶
۳۰. تهیه مدلی برای بررسی مسائل اقتصاد كلان در چارچوب اقتصاد زیست بومی – ۱۳۸۷
و...
از سال ۱۳۶۷ تا كنون بیش از هزار مقاله, مصاحبه و سخنرانی در مجلات و روزنامه های داخلی به چاپ رسیده است و عمدتا بر موضوعات زیر متمركز بوده است:
۱. رقابت پذیری در صنعت كشور
۲. ارزیابی فضای صنعتی كشور
۳. ارزیابی محیط كسب و كار كشور
۴. جهانی شدن و تحولات آن بر اقتصاد ایران
۵. آشنایی با اقتصاد دیجیتال
۶. اقتصاد نوین، روندها و آثار آن بر اقتصاد ایران
۷. رقابت پذیری در بنگاههای اقتصادی
۸. آثار احتمالی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع منتخب
۹. توسعه اقتصادی و مبانی آن