دوره هوشمندی استراتژیک

مدت طولانى است كه برنامه‌ريزى يكى از فعاليت‌هاى بى‌چون‌و‌چراى مديريت در شركت‌ها شده است و همه ساله هزينه و اهتمام زيادى صرف مى‌شود تا برنامه‌هاى يك يا چند ساله براى توسعه شركت طراحى و سپس اجرا شود. بررسى‌هاى به‌عمل‌آمده در ايران و خارج كشور نشان مى‌دهد كه در بسيارى از شركتها طراحى و استقرار برنامه‌ريزى و تاكيد بر استخراج استراتژى از برنامه‌هاى نوشته‌شده انحراف جدى در فعاليت شركتها ايجاد كرده است. اين انحراف، هزينه زيادى بر شركت‌ها تحميل مى‌كند و مهمتر از آن شكل‌گيرى ايده‌هاى جديد و نوآورى را هم در نطفه خفه ميكند. به همين جهت‌، بر اساس مطالعات پنج ساله انجام شده و استفاده از تئوريهاى روز جهان‌، به‌جاى برنامه‌ريزى استراتژيك، هوشمندى استراتژيك پيشنهاد مى‌شود كه هم ناكارآمدى سيستم برنامه‌ريزى را اصلاح كند و هم فعاليت‌هاى شركت را بر اساس يك سيستم هوشمند، پويا و متحول كند. اين دوره تلاش مي‌كند كه اين سيستم را براى استقرار در شركتها ارايه كند و از طريق رد و بدل شدن آراء مدرسين و مجريان دفاتر برنامه‌ريزى و استراتژى، به يك فهم مشترك براى طراحى مسير تحول شركت دست يابند. اين دوره مباحث زير را در بر مى‌گيرد و مجموعا در شانزده ساعت ارايه مى شود.

عناوین دوره

 • بررسى چالش‌ها و بن‌بست‌هاى برنامه‌ريزى در شركت‌ها
 • بررسى دلايل عدم قطعيت در بازار ايران و بازار جهانى و ضرورت روى‌آوردن به هوشمندى استراتژيك به جاى برنامه‌ريزى استراتژيك
 • بررسى محدوديت‌هاى برنامه‌ريزى و نظام هوشمندى استراتژيك از طريق ارزيابى موقعيت positioning شركت در بازار
 • هوشمندى استراتژيك چيست و مؤلفه‌هاى آن كدامند.
 • هوشمندى سازمانى و استقرار پايگاههاى اطلاعاتى براى تصميم‌گيرى
 • استقرار پايش مستمر محيط بيرونى براى كشف استراتژى‌هاى محيطى
 • زمينه هاى مديريتى هوشمندى استراتژيك – پذيرا بودن مديريت و ساختار سازمانى انعطاف‌پذير
 • توضيح و ارايه دورنما outlook به عنوان ابزار قدرتمند هوشمندى سازمانى
 • تقابل طراحى استراتژى در مقابل كشف استراتژى - نگاهى به designed strategy و emergent strategy
 • ويژگى استراتژى‌هاى محيطى، پديدار شده، كشف شده و طراحى شده و نحوه اثر‌گذارى آنها بر توسعه شركت
 • چه نوع استراتژى براى شركت شما مناسب است ؟
 • بسترهاى استراتژى : تماميت ، عامليت و تعهد
 • چگونه بسترها استقرار استراتژى را تسهيل ميكند ؟
 • ارايه الگوى جامع استراتژى براى شركت شما و ارايه جزييات استراتژى مورد نظر

دیگر اطلاعات دوره

دکتر مرتضی ایمانی راد- دکتر سیامک قاسمی
16 ساعت
40 نفر
دفتر موسسه بامداد
دوره اول: بهار و تابستان 1396
دوره دوم: مهر و آبان 1396