با سایه می‌جنگیم ( در مصاحبه با شماره ۲۵۵ مجله تجارت فردا)